Głównym zadaniem przedsiębiorcy jest pozyskiwanie kolejnych źródeł finansowania, tak aby zapewnić sobie płynność na wysokim poziomie. W tym celu właściciele firm sięgają po kredyty, leasing, a w ostatnim czasie bardzo popularny stał się faktoring, dzięki któremu można upłynnić środki zamrożone w należnościach. W zinformatyzowanym świecie biznesu coraz częściej możemy spotkać usługę, jaką jest faktoring online. Pozwala ona dopełnić wszelkich formalności związanych z pozyskaniem finansowania z poziomu komputera bądź urządzeń mobilnych. Faktoring to rozwiązanie zarówno dla nowo powstałych, jak i działających od dłuższego czasu przedsiębiorstw.

Faktoring – co to?

Faktoring, w wąskim ujęciu, sprowadza się do przedterminowego finansowania należności. Wystawiając fakturę, przedsiębiorca określa czas, w jakim ma ona zostać uregulowana, udzielając tak zwanego kredytu kupieckiego. W praktyce oznacza on, że za zakupione towary lub usługi można zapłacić nieco później. Czas na zapłatę wynosi zwykle od tygodnia do nawet trzech miesięcy, w zależności od ustaleń z konkretnym kontrahentem. Dla klienta takie rozwiązanie jest bardzo korzystne, jednak dla świadczącego usługi bądź sprzedającego towary oznacza zamrożenie środków finansowych w należnościach. Chcąc je odzyskać przed terminem, można skorzystać z faktoringu. Usługa faktoringu pozwala spieniężyć fakturę już następnego dnia, niezależnie od tego, kiedy dokładnie przewidziany został termin płatności. Świadczą ją wyspecjalizowane podmioty, tak zwane firmy faktoringowe. W momencie, gdy faktura staje się wymagalna, klient ma dwa rozwiązania – albo uiszcza płatność na konto firmy faktoringowej, albo na konto sprzedawcy, a ten przekazuje środki faktorowi. Obecnie bardzo popularny stał się także faktoring odwrotny, którego ideą jest finansowanie nie należności, a zobowiązań. Można więc stwierdzić, że faktoring w szerokim ujęciu stanowi pełnowartościowe źródło finansowania obcego, za pomocą którego można nie tylko poprawić płynność finansową, ale i swobodnie zarządzać posiadanymi środkami, zobowiązaniami czy wierzytelnościami.

Kredyt kupiecki – udzielać czy nie?

Na etapie negocjowania warunków umowy czy wystawiania faktury często pojawia się chęć udzielenia kredytu kupieckiego krótkoterminowego bądź zrezygnowania z niego na rzecz natychmiastowej płatności. Niemniej jednak udzielanie kredytu kupieckiego to jedna z dobrych praktyk biznesu, która przyjęła się zarówno wśród małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Tego rodzaju nieoprocentowany kredyt znany jest nie tylko w Polsce, ale również poza granicami kraju. Co ciekawe, współpracując z zagranicznymi kontrahentami bardzo często udziela się kredytu kupieckiego na okres kilku tygodni, a nawet miesięcy. Kredyt kupiecki daje szansę pozyskania większej liczby klientów, a im dłuższy okres kredytowania, tym korzystniej z punktu widzenia kontrahenta. Aby jednocześnie sprostać oczekiwaniom obu stron (długi termin płatności i możliwość szybkiego otrzymania gotówki), warto skorzystać z faktoringu. Szybki faktoring to usługa powstała z myślą o przedsiębiorcach, z punktu widzenia których kredyt kupiecki nie jest najlepszym rozwiązaniem, a jego udzielanie pozostaje jedynie przykrą koniecznością.

Rodzaje faktoringu

Początkowo usługi faktoringowe sprowadzały się wyłącznie do finansowania sprzedaży, dziś jednak w teorii ekonomi wyróżnić można kilka rodzajów faktoringu. Wśród nich najczęściej wymienia się:

 • faktoring pełny – faktor (firma faktoringowa) przejmuje całą odpowiedzialność za konkretną należność. Oznacza to, że w przypadku braku otrzymania płatności sam wdraża odpowiednie działania windykacyjne,
 • faktoring niepełny – faktor nie przejmuje odpowiedzialności za należność, ta bowiem wciąż pozostaje po stronie faktoranta (klienta),
 • faktoring mieszany – faktor odpowiada za niewypłacalność klienta do pewnej, określonej w umowie kwoty,
 • faktoring jawny – dłużnik informowany jest o przekazaniu wierzytelności firmie faktoringowej,
 • faktoring niejawny – regulowanie należności odbywa się na linii sprzedawca-klient, dłużnik nie wie o przeniesieniu wierzytelności na firmę faktoringową,
 • faktoring krajowy – dotyczy usługi finansowania faktur podmiotów działających na terenie kraju,
 • faktoring zagraniczny – dotyczy usługi finansowania faktur podmiotów działających poza granicami kraju.

Nowości na rynku faktoringu

W ostatnim czasie faktoring dla firm rozwija się w bardzo szybkim tempie, dlatego też powstają coraz to nowe jego odmiany. Coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na faktoring wymagalnościowy, w którym do wypłaty środków dochodzi dopiero w momencie otrzymania ich od kontrahenta przez firmę faktoringową. Główną ideą tego rodzaju faktoringu jest fakt, iż instytucja zewnętrzna przejmuje opiekę nad należnościami, ściągając je w razie braku uiszczenia płatności w terminie. Z tego rozwiązania najczęściej korzystają firmy, które nie mają własnych działów finansowych i chcą powierzyć kontrolowanie należności podmiotowi zewnętrznego. Firmy faktoringowe coraz częściej proponują swoim klientom faktoring dyskontowy, którego celem jest błyskawiczne otrzymanie środków pieniężnych, niemalże od razu po wykonaniu usługi bądź sprzedaniu towaru. Takie rozwiązanie wydaje się być korzystne, jednak może wiązać się z wyższą prowizją dla faktora. Dużą popularnością cieszy się również faktoring zaliczkowy, który sprowadza się do tego, że sprzedawca otrzymuje jedynie zaliczkę na poczet należności, natomiast pozostałą kwotą będzie mógł dysponować dopiero w momencie otrzymania płatności od dłużnika. Innym rodzajem faktoringu jest faktoring odwrotny, który polega na finansowaniu zakupów. Skorzystanie z niego daje możliwość kontrolowania swoich zobowiązań, wydłużenia terminu płatności, a także skorzystania z różnego typu rabatów w przypadku przedterminowych płatności.

Zalety faktoringu

Faktoring online stanowi jeden ze sposobów finansowania działalności gospodarczej. Daje on przede wszystkim możliwość pozyskania dodatkowej gotówki w stosunkowo krótkim czasie, przy braku większych formalności. Faktoring stanowi formę finansowania długoterminowego, bowiem zgodnie z umową faktorant może wielokrotnie skorzystać z usługi skupowania należności. Inne zalety faktoringu to:

 • możliwość utrzymania płynności finansowej na wysokim poziomie – nie dochodzi do zamrożenia środków finansowych w należnościach,
 • stablizacja przychodów,
 • brak obciążenie bilansu przedsiębiorstwa,
 • brak konieczności zabezpieczania wierzytelności,
 • możliwość bezpiecznego nawiązania współpracy z nowym kontrahentem,
 • możliwość odliczenia kosztów finansowania oraz podatku VAT,
 • możliwość przeznaczenia otrzymanych w ramach faktoringu środków pieniężnych na dowolny cel.

Wśród zalet faktoringu należy wymienić też przeniesienie ryzyka związanego z konkretną fakturą na faktora – mowa tutaj o faktoringu pełnym. Tymczasem faktoring cichy daje możliwość skorzystania z finansowania, bez konieczności informowania o tym pozostałych podmiotów gospodarczych (inaczej, niż w przypadku kredytu czy leasingu).

W jaki sposób skorzystać z usługi faktoringu?

Usługi faktoringu świadczone są przez firmy faktoringowe bądź przez specjalistyczne, wyodrębnione przez bank podmioty (na tym tle wyróżnia się faktoring pozabankowy i bankowy). Chcąc skorzystać z usługi, należy określić, jakie dokładnie rodzaj faktoringu nas interesuje. Możemy bowiem zdecydować się na cesję wierzytelności wobec jednego kontrahenta, lecz coraz częściej firmy decydują się na finansowanie większej ilości faktur. W zależności od tego, czy wybierzemy cichy faktoring, pełny bądź odwrotny, będziemy musieli dopełniać innego typu formalności. Początkowo jednak należy wybrać interesującą nas ofertę faktoringu dla firm. Warto porównać przede wszystkim zakres usługi oraz koszty z nią związane. Bardzo istotne są wymagania, jakie firmy faktoringowe stawiają swoim klientom. Wśród nich zazwyczaj znajduje się:

 • stabilna sytuacja finansowa,
 • wybór odpowiedniego kontrahenta, którego faktury mają być finansowane,
 • branża, w jakiej prowadzona jest działalność,
 • minimalny okres prowadzenia działalności,
 • niezaleganie z płatnościami na rzecz Skarbu Państwa,
 • konkretne kierunki eksportu (w kontekście faktoringu eksportowego).

Podstawą nawiązania współpracy z firmą faktoringową jest podpisanie umowy. Można to zrobić bezpośrednio w oddziale firmy, a także przez internet, korzystając z faktoringu online. Umowa określa między innymi strony, kontrahentów, których faktury będą przekazywane do finansowania czy warunki, na jakich obliczana jest prowizja.

Koszty związanie z faktoringiem

Korzystając z usługi faktoringu, należy liczyć się z koniecznością regulowania pewnych kosztów. Ich wysokość zależy w głównej mierze od rodzaju faktoringu. Najdroższy jest faktoring pełny, który zakłada przejęcie odpowiedzialności przez firmę faktoringową. Faktoring cichy online będzie kosztował więcej, niż faktoring jawny. Niemniej jednak na ogólne koszty związane z obsługą należności składają się przede wszystkim: prowizja oraz odsetki. Prowizja ustalana jest indywidualnie przez firmę faktoringową i zwykle wynosi od 0,2% do 3%, choć oczywiście wszystko zależy od konkretnej oferty. Tymczasem na wysokość odsetek, tak jak w przypadku kredytu, duży wpływ na stopa procentowa WIBOR. Można więc powiedzieć, że o ile na wysokość odsetek nie możemy oddziaływać, o tyle na wysokość prowizji już tak. Niektóre firmy faktoringowe dopuszczają możliwość negocjacji warunków umowy – wtedy też warto negocjować wysokość prowizji. Pozostałe koszty związane z faktoringiem mogą dotyczyć:

 • prowizji przygotowawczej – pobierana jest za przeanalizowanie sytuacji konkretnego podmiotu gospodarczego i kontrahentów zgłoszonych do faktoringu,
 • opłaty za obsługę prawną,
 • opłaty za niewykorzystany limit,
 • rocznej opłaty za utrzymanie limitu,
 • kosztów ubezpieczenia,
 • odsetek za przekroczenie terminu płatności,
 • pozostałych opłat, związanych na przykład z koniecznością przygotowania aneksu czy raportu.

W  rzeczywistości koszty związane z faktoringiem mogą być różne, w zależności od tego, jak duży limit zostanie nam przyznany, na jaki rodzaj faktoringu się zdecydujemy oraz jaka jest nasza ogólna sytuacja finansowa.

Faktoring dla nowej firmy – czy to możliwe?

Finansowanie obce, co do zasady, przeznaczone jest dla firm, które działają na rynku od pewnego czasu. Nowo powstałe przedsiębiorstwa zwykle mają problemy z uzyskaniem kredytu, leasingu czy właśnie faktoringu. Nie oznacza to, że faktoring dla nowych firm jest czymś zupełnie niemożliwym, choć zdecydowana większość faktorów wymaga, aby podmiot, który chce skorzystać z usługi, działał na rynku przez minimum pół roku. Jest to czas, w którym pobieżnie można już określić sytuację finansową firmy i na jej podstawie podjąć decyzję o przyznaniu limitu. Należy jednak liczyć się z tym, że faktoring dla nowo powstałych firm i tych, które działają na rynku stosunkowo krótko, będzie droższą usługą, niż faktoring dla wieloletnich przedsiębiorstwa. Z drugiej strony coraz więcej młodych przedsiębiorców decyduje się ponieść dodatkowe koszty, aby móc pozyskać dodatkowe finansowanie.

Czym jest faktoring online?

Faktoring online to w rzeczywistości dokładnie taka sama usługa, jak faktoring tradycyjny. Niemniej jednak, jeszcze do niedawna, aby podpisać umowę z firmą faktoringową, należało udać się do jej siedziby. W czasie trwania współpracy nierzadko trzeba było dostarczać dokumenty w formie papierowej, co było nie tylko niekomfortowe, ale i czasochłonne. Tymczasem szybki faktoring online pozwala pozyskać finansowanie w bardzo krótkim czasie, a co najważniejsze, za pomocą narzędzi zdalnych. Wszystko to dzięki zaawansowanym systemom informatycznym, które we własnym zakresie analizują wnioski, faktury czy pytania. Szybki faktoring stanowi odpowiedź na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą pozyskać finansowanie, a także zoptymalizować proces ubiegania się o nie. Cichy faktoring online, faktoring odwrotny, zaliczkowy czy pełny – obecnie przez internet możemy podpisać umowę na niemal wszystkie jego rodzaje. Warto mieć na uwadze nie tylko aspekt finansowy, ale również ekologiczny. Cała procedura finansowania odbywa się przy minimalnym zużyciu papieru, co jest korzystne dla środowiska naturalnego i przede wszystkim dla odpowiedzialnych ekologicznie przedsiębiorstw.

Jak skorzystać z usługi faktoringu online?

Faktoring przez internet podlega takim samym procedurom, jak gdybyśmy podpisywali umowę bezpośrednio w oddziale firmy. Różnica polega na tym, że wniosek składany jest online, a wszelkie szczegóły dotyczące oferty również przekazywane są elektronicznie. Obecnie większość firm prowadzi dokumentację księgową czy finansową przy pomocy specjalistycznych programów, zatem nie ma większego problemu z konwertowaniem i przesłaniem niezbędnych plików firmie faktoringowej. Faktoring online, choć jest wygodnym rozwiązaniem, nie powoduje, że w razie problemów przedsiębiorcy pozostają bez pomocy. W razie potrzeby zawsze można skontaktować się z pracownikiem firmy faktoringowej, który wyjaśni wszelkie nieścisłości. W trakcie trwania współpracy, kontakty pomiędzy faktorem, a faktorantem utrzymywane są za pomocą kanałów zdalnych. To właśnie w ten sposób następuje na przykład przekazanie dokumentacji, która jest podstawą do dokonania płatności na rzecz klienta.

Czy warto korzystać z faktoringu?

Faktoring online daje możliwość pozyskania środków finansowych zamrożonych w należnościach, do których przedsiębiorcy nie mieliby dostępu nawet przez kilka tygodni. Znacznie poprawia kondycję finansową, a przy tym pozostaje neutralny dla bilansu, w przeciwieństwie na przykład do kredytu. Jeszcze do niedawna z faktoringu korzystały głównie duże, dobrze prosperujące firmy, niemniej jednak w ostatnim czasie popularny stał się faktoring dla mikrofirm, które posiadają jedynie 1-3 kontrahentów. Coraz częściej w ofertach pojawia się również faktoring dla nowej firmy, który daje możliwość pozyskania finansowania w momencie, gdy przedsiębiorca nie ma jeszcze dostępu do wielu jego źródeł. Oczywiście, faktoring online pociąga za sobą pewne koszty, tak samo jak faktoring w tradycyjnej formie. Warto jednak mieć świadomość, że finansowanie obce zawsze jest obarczone kosztami, bez względu na to, czy mowa o pożyczce prywatnej, czy dużym kredycie inwestycyjnym. Wynika to z jego specyfiki – podmiot zewnętrzny udostępnia na określony czas środki finansowe, z których nie może jednocześnie korzystać, zatem domaga się jakiejś gratyfikacji. Koszty związane z faktoringiem mogą okazać się niższe od tych, które generuje kredyt bądź leasing. Ponadto przyznane środki można przeznaczyć na dowolny cel, co też nie pozostaje bez znaczenia z punktu widzenia stale rozwijającego się przedsiębiorstwa. Obecnie klienci firm faktoringowych mają do wyboru kilkanaście rodzajów usługi, dlatego też o wiele łatwiej wybrać taką, która będzie dopasowana do potrzeb i specyfiki konkretnego przedsiębiorstwa. Ponadto, zawarta z firmą faktoringową umowa może zostać, w razie potrzeby, rozszerzona o kolejnych kontrahentów bądź też istnieje możliwość zmiany warunków finansowania.