Numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej) jest jednym z kluczowych elementów identyfikacyjnych dla firm w Polsce. Stanowi podstawowy numer rejestracyjny nadawany przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i służy do identyfikacji podmiotów gospodarczych w celach statystycznych.

Co to jest numer REGON?

Numer REGON to unikalny, dziewięcio- lub czternastocyfrowy numer nadawany przez Główny Urząd Statystyczny. Każdy podmiot gospodarczy, zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne, musi posiadać numer REGON. Numer ten jest niezbędny do prowadzenia ewidencji i statystyk dotyczących działalności gospodarczej w Polsce.

Jakie jest znaczenie numeru REGON?

Numer REGON ma kluczowe znaczenie dla identyfikacji podmiotów gospodarczych w systemach statystycznych i administracyjnych. Umożliwia gromadzenie i analizowanie danych statystycznych dotyczących działalności gospodarczej, co jest niezbędne dla planowania ekonomicznego i polityki gospodarczej państwa. Dzięki numerowi REGON możliwe jest również śledzenie zmian w strukturze gospodarki.

Kto musi posiadać numer REGON?

Numer REGON muszą posiadać wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Polsce, w tym:

 • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
 • Spółki cywilne, jawne, partnerskie, komandytowe i akcyjne.
 • Fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje pozarządowe.
 • Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.

Jak uzyskać numer REGON?

Uzyskanie numeru REGON odbywa się automatycznie podczas rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej numer REGON jest nadawany automatycznie po złożeniu wniosku w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Dla spółek i innych podmiotów numer REGON jest nadawany po zarejestrowaniu w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy).

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania numeru REGON?

Do uzyskania numeru REGON nie jest wymagane składanie dodatkowych dokumentów, gdyż proces rejestracji jest zautomatyzowany i połączony z rejestracją działalności w CEIDG lub KRS. W przypadku zmiany danych konieczne może być złożenie wniosku aktualizacyjnego w urzędzie statystycznym.

Jakie są procedury związane z nadaniem numeru REGON?

Procedura nadania numeru REGON jest zintegrowana z procesem rejestracji działalności gospodarczej. Po złożeniu wniosku o rejestrację w CEIDG lub KRS, dane są automatycznie przekazywane do GUS, który nadaje numer REGON. Przedsiębiorca otrzymuje numer REGON razem z potwierdzeniem rejestracji działalności.

Jak długo trwa uzyskanie numeru REGON?

Uzyskanie numeru REGON następuje zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych od złożenia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, numer REGON jest często nadawany tego samego dnia co rejestracja w CEIDG.

Jak sprawdzić numer REGON firmy?

Numer REGON firmy można sprawdzić w publicznych rejestrach, takich jak CEIDG lub KRS. Dostępne wyszukiwarki online umożliwiają sprawdzenie numeru REGON na podstawie nazwy firmy, numeru NIP lub innych danych identyfikacyjnych. GUS również udostępnia narzędzia do weryfikacji numerów REGON.

Jakie są obowiązki związane z posiadaniem numeru REGON?

Posiadanie numeru REGON wiąże się z obowiązkiem regularnego aktualizowania danych w przypadku zmian w działalności gospodarczej, takich jak zmiana adresu siedziby, nazwy firmy czy zakresu działalności. Przedsiębiorcy są również zobowiązani do wykorzystywania numeru REGON w korespondencji i dokumentach oficjalnych.

Jak zmienić dane powiązane z numerem REGON?

Zmiana danych powiązanych z numerem REGON wymaga złożenia wniosku aktualizacyjnego w urzędzie statystycznym. Wniosek ten można złożyć osobiście, listownie lub online. Konieczne jest podanie aktualnych danych oraz numeru REGON, który ma zostać zaktualizowany. Aktualizacja powinna być zgłoszona w ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany.

Jakie są sankcje za brak numeru REGON?

Brak numeru REGON lub nieprawidłowe jego użycie może skutkować sankcjami prawnymi, takimi jak kary finansowe. Podmioty gospodarcze bez numeru REGON nie mogą legalnie prowadzić działalności gospodarczej ani wystawiać dokumentów wymagających identyfikacji statystycznej.

Jakie są różnice między numerem REGON a numerem NIP?

Numer REGON i numer NIP służą różnym celom. Numer REGON jest nadawany przez GUS i służy do celów statystycznych, natomiast numer NIP jest nadawany przez urzędy skarbowe i służy do celów podatkowych. Oba numery są niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, ale mają różne zastosowania w systemach administracyjnych.

Jakie są zalety posiadania numeru REGON dla przedsiębiorcy?

Posiadanie numeru REGON niesie za sobą wiele zalet, w tym:

 • Możliwość legalnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Ułatwienie w prowadzeniu ewidencji i statystyk.
 • Zwiększenie wiarygodności w oczach klientów i kontrahentów.
 • Dostęp do informacji i analiz statystycznych przygotowywanych przez GUS.

Jakie instytucje korzystają z numeru REGON?

Z numeru REGON korzystają różne instytucje, w tym:

 • Główny Urząd Statystyczny (GUS).
 • Urzędy skarbowe i ZUS.
 • Banki i instytucje finansowe.
 • Kontrahenci handlowi.
 • Organy administracji publicznej.

Jakie informacje zawiera numer REGON?

Numer REGON sam w sobie nie zawiera informacji, ale jest kluczem do bazy danych GUS, gdzie przechowywane są szczegółowe informacje o podmiocie gospodarczym, takie jak: nazwa, adres siedziby, forma prawna, rodzaj działalności (kod PKD) oraz dane kontaktowe.

Jakie są koszty związane z uzyskaniem numeru REGON?

Uzyskanie numeru REGON jest bezpłatne. Proces rejestracji oraz nadania numeru REGON nie wiąże się z żadnymi opłatami. Koszty mogą pojawić się jedynie w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów lub usług związanych z rejestracją działalności.

Jakie są najczęstsze błędy przy rejestracji numeru REGON?

Do najczęstszych błędów przy rejestracji numeru REGON należą:

 • Niekompletne lub błędne wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 • Brak wymaganych dokumentów.
 • Niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych.
 • Błędy w podaniu danych identyfikacyjnych, takich jak NIP czy PESEL.

Jakie są przepisy prawne dotyczące numeru REGON?

Numer REGON jest regulowany przez przepisy ustawy o statystyce publicznej oraz akty wykonawcze do tej ustawy. Przepisy te określają zasady nadawania, używania i aktualizacji numeru REGON, a także obowiązki i sankcje związane z nieprzestrzeganiem tych przepisów.

Jakie są prawa posiadacza numeru REGON?

Posiadacz numeru REGON ma prawo do:

 • Legalnego prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Korzystania z danych statystycznych przygotowywanych przez GUS.
 • Aktualizacji swoich danych w rejestrze REGON.
 • Ochrony swoich danych osobowych i gospodarczych.

Jakie zmiany wprowadziły nowelizacje przepisów dotyczących numeru REGON?

Nowelizacje przepisów dotyczących numeru REGON wprowadziły szereg zmian mających na celu uproszczenie procedur rejestracyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa danych oraz poprawę współpracy między urzędami. Nowe przepisy umożliwiają m.in. szybszą aktualizację danych oraz wprowadzenie obowiązku informowania o zmianach adresu.

Numer REGON jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Znajomość procedur jego uzyskania oraz obowiązków z nim związanych jest kluczowa dla każdego przedsiębiorcy, który chce legalnie i efektywnie prowadzić swoją firmę. Dzięki numerowi REGON przedsiębiorcy mogą korzystać z licznych udogodnień i narzędzi statystycznych, które wspierają ich działalność na rynku.

Podobne Artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *